อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / ค้นหา / วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) (หลักสูตรพิเศษ)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) (หลักสูตรพิเศษ)

รหัสหลักสูตร 25590231100618
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

เป็นนักวิทศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยหรือสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2559
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2559
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2563
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
3. อาจารย์ นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
4. อาจารย์ พญ.นิตาทิพย์ เอกเกษม
5. อาจารย์ นพ.ณัฐสร นิยะมานนท์

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

3. อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.นครัช พฤทธิ์รัตนาภา (ลาออก วันที่ 20 ก.พ. 2560 เลขที่ 174/2560)

5. ผศ. นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
3. อาจารย์ นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

3. อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 2/2558 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 2/2555 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 2/2559 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2559
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 8 เมษายน 2559
ตามหนังสือ : ศธ 5704 09/2327 ไฟล์แนบ

วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 6 สิงหาคม 2559
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 5704 09/2327 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ กพ. รับทราบ : 30 มีนาคม 2560
ตามหนังสือ : ศธ 0506(5)/3342 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 28 กรกฎาคม 2560
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ นร 1004.3/108 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790