อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / ค้นหา / แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รหัสหลักสูตร 25490231105152
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548
ปรับปรุงมาจาก แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วจะต้องสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาและขอสอบเป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตแพทย์  มีความรู้ความสามารถและเจตคติ  ใน การดูแลรักษา  และส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี   เพื่อให้สอดคล้องกับ  สถานการณ์ปัจจุบัน  และแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศ  เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนี้  เป็นข้อกำหนดในการประเมินความรู้   ความสามารถสำหรับการขอขึ้นทะเบียน  และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา   สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ตระหนักถึง  ความสำคัญนี้  จึงได้กำหนดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาบัณฑิตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาจาก มวล  สามารถจะศึกษาต่อเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในระหว่างและภายหลังการทำงานใช้ทุนในพื้นที่แล้ว  หรือสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้   นอกจากนี้ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพโดยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ หรือเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน  หรือในศูนย์บริการสุขภาพชุมชนต่างๆซึ่งต้องการแพทย์จำนวนมาก

                หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่  แต่เป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากแพทยสภามาแล้ว  เมื่อวันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2550    นอกจากนั้น  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังยินดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง  ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   หลักสูตรแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เป็นหนึ่งในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข   ทั้งนี้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ให้เหมาะสม  และยังสนองความต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2555
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2561
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร
2. รศ.นพ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ
3. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
4. รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล
5. อาจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

1. อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ. นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

3. อาจารย์ ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

5. ผศ. นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร
2. รศ.นพ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ
3. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

 

1. อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ. นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

3. อาจารย์ ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

5. ผศ. นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : 30 สิงหาคม 2554
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2554 วันที่ : 19 กันยายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 26 ตุลาคม 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 16 กรกฎาคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/4880 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 13 พฤศจิกายน 2555
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(2)/14023 ลว. เมื่อ 7 ก.ย. 2555
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0206.6/628 เมื่อ 17 มึ.ค. 2557
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ สถานะของการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ พส. 012/859 เมื่อ 24 ส.ค. 2555
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790