อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รหัสหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปรับปรุงมาจาก
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ปีที่สภามวล. อนุมัติ
ภาค/ปีที่เปิดสอน /
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 2/5
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์นลินี ทินนาม
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790