อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายชื่อหัวหน้าสาขาวิชาทั้งหมด
สรุปรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)
    สำนักวิชาทั้งหมด
บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word

1. สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ สาขาวิชา ชื่อหัวหน้าสาขาวิชา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  การบัญชี  อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข   1 ตุลาคม 2563   10/2563/21 ตุลาคม 2563
2.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส   1 ตุลาคม 2563   10/2563/21 ตุลาคม 2563
3.  บริหารธุรกิจ  อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่   1 ตุลาคม 2564  
4.  เศรษฐศาสตร์  รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส   1 ตุลาคม 2564  

2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  เทคโนโลยีการเกษตร  อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศืเณร (รักษาการแทน)   1 มิถุนายน 2564  
2.  อุตสาหกรรมอาหาร  รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์   9 พฤศจิกายน 2564  

3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  วิทยาศาสตร์การแพทย์  ผศ.ดร.ประภาพร จันทรืเอียด   17 พฤษภาคม 2564   5/2564/19 พฤษภาคม 2564
2.  วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  ผศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์   20 กันยายน 2561   8/2561/29 สิงหาคม 2561
3.  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช   1 ตุลาคม 2563   10/2563/21 ตุลาคม 2563
4.  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์   10 กรกฎาคม 2563   7/2563/19 กันยายน 2563

4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  ชีววิทยา  ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน (รักษาการแทน)   1 ตุลาคม 2561   8/2561/26 กัยายน 2561
2.  ฟิสิกส์  รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (รักษาการแทน)   1 มิถุนายน 2561   6/2561/27 มิถุนายน 2561
3.  คณิตศาสตร์และสถิติ  ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร   1 กันยายน 2559   8/2559/31 สิงหาคม 2559
4.  เคมี  ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง   1 พฤศจิกายน 2562   11/2562/27 พฤศจิกายน 2562
5.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์   2 ธันวาคม 2562  

5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  ผศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา   22 กุมภาพันธ์ 2561   1/2561/31 มกราคม 2561
2.  ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์  อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล   1 มิถุนายน 2564  
3.  วิศวกรรมโยธา  ผศ.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์   1 ตุลาคม 2562   10/2562/30 ตุลาคม 2562
4.  วิศวกรรมไฟฟ้า  ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ   1 ตุลาคม 2561   8/2561/28 สิงหาคม 2561
5.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ   4 มกราคม 2564   12/2561/1 ธันวาคม 2561
6.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์   17 ตุลาคม 2561  
7.  วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์  รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์   1 สิงหาคม 2563   8/2563/19 สิงหาคม 2563

6. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  กายภาพบำบัด  อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล   1 พฤศจิกายน 2564  
2.  เทคนิคการแพทย์  ผศ.ดร.นุรดีนา จารง   1 มกราคม 2565  
3.  คลินิกกายภาพบำบัด  ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น   1 ธันวาคม 2563   11/2563/18 พฤศจิกายน 2563

7. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  นิเทศศาสตร์  อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล   28 มกราคม 2561
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร   1 ตุลาคม 2563
3.  การจัดการสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด   16 กันยายน 2562
4.  เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนนิเมชัน  อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์   1 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด

8. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  ภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี   4 มกราคม 2564   1/2564/20 มกราคม 2564
2.  ภาษาจีน  อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี   4 มกราคม 2564   1/2564/20 มกราคม 2564
3.  ภาษาไทย  อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง   4 มกราคม 2564   1/2564/20 มกราคม 2564

9. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์   1 ตุลาคม 2564  
2.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อาจารย์ ดร.ปรีดา สันสาคร   1 ตุลาคม 2564  
3.  สาธารณสุขชุมชน  ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนธร   1 ตุลาคม 2563   10/2563/21 ตุลาคม 2563

10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  รัฐศาสตร์  อาจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ   1 พฤศจิกายน 2562   10/2562/30 ตุลาคม 2562
2.  นิติศาสตร์  อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ   1 กรกฎาคม 2563   6/2563/17 มิถุนายน 2563
3.  รัฐประศาสนศาสตร์  ผศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส   19 มกราคม 2564   1/2564/20 มกราคม 2564

11. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ลำดับ สาขาวิชา หัวหน้าสาขา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่
1.  เภสัชกรรมอุตสาหการ  อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริวิเศษ   1 พฤศจิกายน 2561   10/2561/31 ตุลาคม 2561
2.  การบริบาลทางเภสัชกรรม  อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม   6 กันยายน 2564  

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790