อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
previous1234next

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 Edition
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประกาศ แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Excamination) สำหรับปริญญาตรีที่ไม่อยู่ในกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แบบฟอร์มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา)
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จดหมายแจ้งให้ส่งสภาวิชาชีพ ก่อน สกอ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ฉบับผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.)
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790