อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
ประกาศเมื่อ 09/04/2563 load [340]
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก
ประกาศเมื่อ 01/04/2563 load [260]
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท
ประกาศเมื่อ 01/04/2563 load [292]
แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาเอก
ประกาศเมื่อ 22/11/2562 load [257]
แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาโท
ประกาศเมื่อ 22/11/2562 load [233]
previous123456next

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด
แบบฟอร์มจดหมายเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
แบบฟอร์มใบนำวาระเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้
การเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์ม สมอ.08 ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์ม สมอ.08 ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์ม สมอ.08 เพิ่มรายวิชา ระดับปริญญาโท

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790