อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ส่วนส่งเสริมวิชาการ

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด

    สำนักวิชาทั้งหมด
 
    เลือก ภาค/ปีที่เปิดสอน
/

กราฟสถิติสภาวิชาการ
รายชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

 • 1. สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 25540231105192 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
2 25540231105192 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ปริญญาโท
1 25490231111531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
2 25490231111531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
3 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
ปริญญาตรี
1 25450231101772 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 25490231104296 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25450231101772 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4 25490231104285 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5 25490231104274 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6 25620231100625 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7 25620231100627 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
9 25490231104274 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 25510231110508 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 25510231110519 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3 25510231110508 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 25510231110519 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5 25510231110508 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ปริญญาโท
1 25510231110104 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ปริญญาตรี
1 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2 25490231105051 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 25490231105051 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5 25490231105049 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 • 3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
1 25460231102594 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 25460231102605 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3 25460231102594 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4 25460231102605 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปริญญาตรี
1 25490231105141 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 25490231105141 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 • 4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
1 25490231105152 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 25590231100618 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
3 25490231105152 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4 25630231100023 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
5 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
 • 5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 25570231103722 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
2 25570231103722 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
ปริญญาโท
1 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ปริญญาตรี
1 25490231108392 เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2 25490231108392 เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • 6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
ปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
2 25630236000584 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ปริญญาตรี
1 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2 25490231105073 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4 25480231106782 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5 25490231105073 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 • 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 25530231100599 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
2 25500231112443 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
ปริญญาโท
1 25530231100601 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
2 25450231102817 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ปริญญาตรี
1 25500231104905 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 25450231101783 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25450231101783 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4 25490231104318 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5 25540231102367 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6 25490231105095 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7 25500231104905 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8 25490231105062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
9 25490231105084 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
10 25640234000155 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
11 25490231104318 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
12 25490231105062 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • 8. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี
1 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
3 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6 ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 • 9. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
1 25500231112206 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปริญญาตรี
1 25490231105139 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
3 25490231105117 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • 10. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 25540231105091 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ปริญญาโท
1 25530231104864 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ปริญญาตรี
1 25500231105298 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 25500231104894 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25500231108933 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
4 25500231105298 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5 25490231104307 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
6 25500231108933 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7 25500231104894 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8 25620231100175 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
9 25500231108933 การจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
 • 11. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
1 25530231102838 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2 25490231105027 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25530231102838 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
4 25490231105027 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
5 25490231105038 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
 • 12. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท
1 25490231111529 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
2 25610231100082 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
ปริญญาตรี
1 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561
2 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
6 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
7 25490231105106 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
8 25570231102258 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
9 25490231105128 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • 13. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี
1 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
2 25490231107457 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
3 25620231100095 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
4 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
6 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
7 25620231100095 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 • 14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี
1 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

 • 15. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

 • 15. วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
2 25610234000308 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
3 นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
4 25610234000308 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป