อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงคำสั่งทั้งหมด
 
 
 

แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
วันที่ออกประกาศ : 1 ตุลาคม 2560
ประกาศเมื่อ 24/10/2017 โหลด[5]
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
วันที่ออกประกาศ : 6 ตุลาคม 2560
ประกาศเมื่อ 24/10/2017 โหลด[4]
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
วันที่ออกประกาศ : 6 ตุลาคม 2560
ประกาศเมื่อ 24/10/2017 โหลด[6]
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วันที่ออกประกาศ : 16 สิงหาคม 2560
ประกาศเมื่อ 12/09/2017 โหลด[9]

ทั้งหมด 352 รายการ : 36 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] ต่อไป>>
คำสั่งล่าสุด
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790