อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงแบบฟอร์ม มคอ.2-7 ทั้งหมด
1. มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) 2. 1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี โหลด [229] วันที่ประกาศ [1/2/2560] 2. 2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท โหลด [101] วันที่ประกาศ [24/11/2559] 2. 3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก โหลด [77] วันที่ประกาศ [28/11/2559] 3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) โหลด [157] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [65] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) โหลด [60] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [55] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) โหลด [79] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
แบบฟอร์ม มคอ.2-7
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร
แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)
แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)
แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790