อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561       แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา      แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559      รหัสหลักสูตร (อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2559)      การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ.      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)       รหัสแผนงาน (Segment) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร      


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 [0] [16 พ.ย. 2560]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ฉบับผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.) [11] [24 ต.ค. 2560]
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [17] [18 ต.ค. 2560]
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ [16] [18 ต.ค. 2560]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง [8] [18 ต.ค. 2560]
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [51] [27 มิ.ย. 2560]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต) [59] [26 พ.ค. 2560]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต) [47] [26 พ.ค. 2560]
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [47] [8 พ.ค. 2560]
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา [27] [5 พ.ค. 2560]

อ่านทั้งหมด>>

   
สถิติผู้เยี่ยมชม    AmazingCounters.com

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790