อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา      แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559      รหัสหลักสูตร (อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2559)      การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ.      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)       รหัสแผนงาน (Segment) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร      


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 [13] [31 ก.ค. 2560]
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [33] [27 มิ.ย. 2560]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต) [37] [26 พ.ค. 2560]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต) [28] [26 พ.ค. 2560]
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [32] [8 พ.ค. 2560]
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา [21] [5 พ.ค. 2560]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [145] [19 เม.ย. 2560]
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560) [166] [2 ก.พ. 2560]
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560) [124] [23 ม.ค. 2560]
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [125] [9 ธ.ค. 2559]

อ่านทั้งหมด>>

   
สถิติผู้เยี่ยมชม    AmazingCounters.com

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790