(ตัวอย่าง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คลิก)

วาระที่ X.X    ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

  (ผู้แถลง : )


ความเดิม       ตามที่สำนักวิชา ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตร  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา   ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้


1. ที่ปรึกษา
2. ประธานกรรมการ
3. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) *อย่างน้อย 2 คน
4. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 
5. กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ)  *อย่างน้อย 1 คน
6. กรรมการ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)  *อย่างน้อย 1 คน
7. กรรมการ (ศิษย์เก่า)  *อย่างน้อย 1 คน
8. กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) *อย่างน้อย 2 คน
9. กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
10. กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
11. ผู้ช่วยเลขานุการ
 


ประเด็นเสนอที่ประชุม    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสารประกอบวาระ    
***หมายเหตุ เมื่อท่านเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word xxxx กรุณาคลิกเลือกตามรูปด้านล่างเพื่อแสดงผลในรูปแบบ Word***