ระบบออกแบบฟอร์ม สมอ.08

ชื่อหลักสูตร (เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) )
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่
2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ (เช่น 1/2558)
เมื่อวันที่
3. การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาหลักสูตร (เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) )
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข (เช่น เพื่อปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552))
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (เช่น ปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555))
อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)
รายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.
รายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ปี พ.ศ.

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. (หน่วยกิตทวิภาค) โครงสร้างเดิม (หน่วยวิชาไตรภาค) โครงสร้างใหม่ (หน่วยวิชาไตรภาค)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต/หน่วยวิชารวมไม่น้อยกว่า