อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ด้วย  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ สกอ.ได้ ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ซึ่งเริ่มใช้กับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรเดิมต้องปรับปรุงภายในปีการศึกษา 2555  สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ และสามารถ Download ตัวอย่างแบบมาตรฐานคุณวุฒิ http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/document_tqf_id3.php

ประกาศเมื่อ 23/06/2558 view [240]

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790