อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. รหัสหลักสูตร 25490231104274
2. ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านการบริหารการเงินของหน่วยงาน งานด้านธนาคาร งานด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน นักการตลาด งานลูกค้าสัมพันธ์ งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ งานบุุคคล งานฝึกอบรมและพัฒนา งานโลจิสติกและโซ่อุปทาน งานวางแผนการผลิต/จัดซื้อ/ขนส่ง เป็นต้น

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2555
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
2. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ (ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
4. อาจารย์สุวัจนา เพ็งจันทร์
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

 

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์นลินี ทินนาม
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
2. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ (ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
4. อาจารย์สุวัจนา เพ็งจันทร์
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์นลินี ทินนาม
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
9. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 มกราคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/443 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 24 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึง สกอ. เพื่อติดตามการรับทราบหลังครบกำหนด 120 วัน ตามหนังสือที่ ศธ 570409/4527 ลว. 26 มิ.ย. 56 ไฟล์แนบ
2. สกอ.แจ้งกลับมาทางอีเมล เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 57 โดยให้เพิ่มครั้งที่และวันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในแบบรายงานและแก้ไขข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ภาษาที่ใช้ ปีที่เปิดดำเนินการให้ถูกต้องตรงกันทั้งในแบบรายงานฯและในเล่มหลักสูตร และแผ่นซีดีหัก ไฟล์แนบ
3. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้ตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ไฟล์แนบ
4. มหาวิทยาลัยส่งผลการปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ สกอ. (คุณณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 57) ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(3)/37 ลว. 28 ธ.ค. 2558
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/437 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. : ดาวน์โหลด
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ที่ นร.1004.3/169 วันที่ 30 พ.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790