อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. รหัสหลักสูตร 25490231104296
2. ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน (Skilled worker)  หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (Supervisor Level) ในภาคเอกชน เช่น  โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน  บริษัททัวร์และบริการท่องเที่ยว ภัตตาคารและร้านอาหาร สปา ธุรกิจไมซ์  เป็นต้น

2. ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ละสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ

3. นักวิจัย  นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว  รวมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมและองค์กรไม่แสวงหากำไร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. การเรียนต่อในระดับปริญญาโท

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2555
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร
3. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
4. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
5. อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร
3. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
4. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
5. อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
9. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : ว.19/2554 วันที่ : 13 ธันวาคม 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 15 ธันวาคม 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2554 วันที่ : 28 ธันวาคม 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 1/2555 วันที่ : 10 มีนาคม 2555
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 4 เมษายน 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/2188 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 2 สิงหาคม 2555
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึง สกอ. เพื่อติดตามการรับทราบหลังครบกำหนด 120 วัน ตามหนังสือที่ ศธ 570409/4527 ลว. 26 มิ.ย. 56 ไฟล์แนบ
2. สกอ.แจ้งกลับมาทางอีเมล เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 57 โดยให้ยุบตาราง mapping แก้ไขภาษาที่ใช้ในการสอนในแบบรายงานฯให้ตรงกับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 5 คุณวุฒิไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไฟล์แนบ
3. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้แจ้งสำนักวิชาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ 57040902/138 ลว. 25 มี.ค. 57 และเชิญประชุมหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(3)/3485 ลว. 5 พ.ย. 2558
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/338 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. : ดาวน์โหลด
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือเลขที่ นร1004.3/101 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ สถานะของการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ กก 0403/6025 ลว. 2 พ.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ : ดาวน์โหลด
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790