อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. รหัสหลักสูตร 25450231101772
2. ปรับปรุงมาจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัรฑิตเศรษฐศาสตร์มีทางเลือกอาชีพหลากหลายที่น่าสนใจ โดยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทั้งในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ หรือในตำแหน่งอื่นๆ เช่น นักวิเคราะหื นักวิจัย หรือนักวางแผนทั้งในภาครัฐ เช่น ธนาคารต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนต่างๆ

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2555
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ จินตรานันต์
3. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข (ลาศึกษาต่อ)
4. อาจารย์ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
5. อาจารย์ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช (ลาออก)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ จินตรานันต์
3. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข (ลาศึกษาต่อ)
4. อาจารย์ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
5. อาจารย์ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช (ลาออก)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
9. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 มกราคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/443 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 24 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. มหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึง สกอ. เพื่อติดตามการรับทราบหลังครบกำหนด 120 วัน ตามหนังสือที่ ศธ 570409/4527 ลว. 26 มิ.ย. 56 ไฟล์แนบ
2. สกอ. แจ้งกลับมาทางอีเมล เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 57 โดยให้ยุบตาราง mapping เพิ่มการระบุวันที่และครั้งที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้จำนวนนักศึกษารับเข้า รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในแบบรายงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร ภาคผนวกเพิ่มข้อบังคับ แผ่นซีดีหัก ไฟล์แนบ
3. ส่วนส่งเสริมวิชาการได้แจ้งสำนักวิชาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ 57040902/138 ลว. 25 มี.ค. 57 และเชิญประชุมหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 57 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(3)/3118 ลว. 7 ก.ค. 2558
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ กคศ. รับทราบ : 13 มกราคม 2559
ตามหนังสือ : ศธ 0506(5)/433 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 13 พฤษภาคม 2559
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0206.6/241 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. : ดาวน์โหลด
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ นร. 1004.3/36 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790