อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. รหัสหลักสูตร 25490231104285
2. ปรับปรุงมาจาก บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิกแสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายดังกล่าว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้คู่คุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รวมถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ของสำนักวิชาการจัดการสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีด้านต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ออกแบบและวางระบบบัญชี ผู้วางแผนภาษีอากร ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2555
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข (ลาศึกษาต่อ)
2. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา (ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

1. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
2. อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
3. อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข (ลาศึกษาต่อ)
2. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา (ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

1. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
2. อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
3. อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
9. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 มกราคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/443 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 24 พฤษภาคม 2555
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(2)/15546 ลว. เมื่อ 4 ต.ค. 2555
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0206.6/1204 วันที่ 27 ธ.ค. 2556
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือเลขที่ นร1004.3/267 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ วันที่ส่ง มคอ.2 ให้สภาวิชาชีพรับทราบ : 29 พฤษภาคม 2556
ตามหนังสือ : ศธ 560419/3522 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 26 กันยายน 2556
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ สวบช.1829/2556 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2556
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790