อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)

1. รหัสหลักสูตร 25540231105192
2. รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาจารย์  นักวิจัย และผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2554
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
4. ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
4. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
4. ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
4. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

9. การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 มกราคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/443 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 24 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. มวล.ติดตามการรับทราบหลักสูตรตามหนังสือเลขที่ ศธ 570409/4527 ลว.26 มิ.ย.56 ไฟล์แนบ
2. สกอ. แจ้งทาง อีเมล 4 มี.ค.57 โดยมีข้อสังเกตว่าข้อมูลแบบรายงานและหลักสูตรไม่สอดคล้องกัน เช่น จำนวนรับเข้า/อาจารย์ผ็รับผิดชอบหลักสูตรลำดับที่ 3 และลำดับที่ 5 คุณวุฒิไม่ตรง/เอกสารหลักสูตรหน้า 45 ข้อ 7 ให้จัดทำเป็นตารางและกำหนดว่าจะทำการประเมินตัวชี้วัดในชั้นปีใด ไฟล์แนบ
3. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาข้อสังเกตที่ได้รับจาก สกอ. ทาง อีเมล ตามหนังสือเลขที่ ศธ 57040902/107 ลว.10 มี.ค.57 ไฟล์แนบ
4. ประสานกลับไปยัง สกอ. ขอให้มีหนังสือแจ้งกลับเป็นทางการมายัง มวล. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณวุฒิคณาจารย์ซึ่งผ่านที่ประชุมต่างๆ แล้ว มวล.ติดตามการรับทราบหลักสูตรตามหนังสือเลขที่ ศธ 570409/378 ลว.20 ม.ค.58 ไฟล์แนบ
5. สำนักวิชาดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สกอ. เรียบร้อยแล้วและผ่านการพิจารณาจากสภา มวล. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2558 ไฟล์แนบ
6. เสนอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบตามหนังสือเลขที่ ศธ 570409/5052 ลงวันที่ 24 ก.ค.2558 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0506(3)/3567 ลว. 19 พฤศจิกายน 2558
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/437 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. : ดาวน์โหลด
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือที่ นร.1004.3/169 วันที่ 30 พ.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790