อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. รหัสหลักสูตร 25490231111531
2. ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
3. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจสามารถประกอบอาชีพได้ทังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ในองคืกรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวางแผน นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร ส่วนภาคเอกชน ซึ่งได้แก่บริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์สินเชื่อ นักการตลาด เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กร

4. ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2554
5. ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2555
6. ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2559
7. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
4. ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
4. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

8. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
4. ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
4. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

9. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2554 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2554
10. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2554 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
11. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2554 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2554
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
12. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2554 วันที่ : 24 ธันวาคม 2554
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
13. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 มกราคม 2555
ตามหนังสือ : ศธ 570409/443 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 24 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. มวล. ติดตามการรับทราบหลักสูตรตามหนังสือเลขที่ ศธ 570409/4527 ลว.26 มิ.ย.56 ไฟล์แนบ
2. สกอ. แจ้งทาง อีเมล 4 มี.ค.57 โดยมีข้อสังเกตว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 5 คุณวุฒิไม่ตรง/เอกสารหลักสูตรหน้า 1 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับแบบรายงานฯ ไฟล์แนบ
3. ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งให้สำนักวิชารับทราบทางโทรศัพท์และทางอีเมล เมื่อวันที่ 4 กพ.57 ซึ่งขณะนี้สำนักวิชาการจัดการแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สกอ. เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ระหว่างทบทวนและจัดสรรรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ไฟล์แนบ
4. สำนักวิชาดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สกอ. เรียบร้อยแล้วและผ่านการพิจารณาจากสภา มวล. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2558 ไฟล์แนบ
5. เสนอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบตามหนังสือเลขที่ ศธ 570409/5052 ลงวันที่ 24 ก.ค.2558 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ศธ 0506(3)/36 ลว. 19 พ.ย. 2558
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
14. การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ กคศ. รับทราบ : 2 มีนาคม 2559
ตามหนังสือ : ศธ 0256(5)/2353 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 30 มิถุนายน 2559
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0206.6/350 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กคศ. : ดาวน์โหลด
15. การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ นร 1004.3/129 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
16. การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
17. แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790