อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
ประกาศเมื่อ 27/06/2560 load [33]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
ประกาศเมื่อ 05/10/2559 load [141]
previous123next

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560)
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 60 (เวอร์ชัน 40 หน่วยกิต-ฉบับผ่านการเสนอสภามหาวิทยาลัย)
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790