อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
ประกาศเมื่อ 27/06/2560 load [64]
previous123next

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด
มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 3 ภาคการศึกษา)
มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 2 ภาคการศึกษา)
(ร่าง) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)
จดหมายแจ้งให้ส่งสภาวิชาชีพ ก่อน สกอ.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ฉบับผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.)
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790