อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
ประกาศเมื่อ 27/06/2560 load [51]
previous123next

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ฉบับผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.)
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560)
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790