อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ส่วนส่งเสริมวิชาการ

แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560) [108]
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560) [51]
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [75]
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [44]
(ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 60 (เวอร์ชัน 40 หน่วยกิต-เสนอสภามหาวิทยาลัย) [73]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [93]
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [82]
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [131]
แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร [89]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [68]

อ่านทั้งหมด>>


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790