อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ส่วนส่งเสริมวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชม    AmazingCounters.com
(ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559) ฉบับแก้ไขวันที่ 12 ต.ค. 2559 [7]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [9]
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [33]
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [78]
แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [44]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [42]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [37]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [39]
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) [61]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ [62]

อ่านทั้งหมด>>


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790