อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต) [18]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต) [11]
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [17]
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา [8]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [71]
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560) [142]
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560) [89]
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [105]
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [77]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 60 (เวอร์ชัน 40 หน่วยกิต-ฉบับผ่านการเสนอสภามหาวิทยาลัย) [133]

อ่านทั้งหมด>>


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790