อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [15]
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560) [129]
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560) [67]
แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [87]
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [60]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 60 (เวอร์ชัน 40 หน่วยกิต-ฉบับผ่านการเสนอสภามหาวิทยาลัย) [99]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [105]
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [91]
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [140]
แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร [103]

อ่านทั้งหมด>>


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790