อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ส่วนส่งเสริมวิชาการ

แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [13]
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) [15]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) [29]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [55]
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [58]
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [106]
แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร [64]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [52]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [45]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [65]

อ่านทั้งหมด>>


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790